top of page

לפגוש ולהכיר, לשיר ולנגן,

לשמוע ולהתפאר!..
מיצירות הפלא
!

בקרוב יוצגו כאן בפניכם דוגמאות הפיענוח הראשוני של יצירות התנ"ך - מזמורי התהלים ואחרים, כמרגליות אשר הוטמנו באוצר הקדוש וחיכו למצייתם זמן רב... רב מדי...
בעזרתכם, חברי קונצרט העולם היקרים, אלה יועבדו בידי אומני דגל שבדורנו, ויהפכו - ויחזרו להיות יהלומי האומנות האמיתיים – קישוט האלוקי המפואר של העולם!

והנכם, מכובדנו, מוזמנים עתה להצטרף ללהקת הנצח!
וכמצוותו וברכתו של קדוש משוררי העולם -
דויד המלך הנצחי של ישראל –

bottom of page